ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมนทกานต์ วิญญายงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลิดา ยางงาม
ครู คศ.3

นางสาวสุภาเพ็ญ ชาวสมุทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางศิริพร สุยะวงค์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายปรมัตถ์. บัวงาม
ครูผู้ช่วย