ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปรมัตถ์ บัวงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาลิดา ยางงาม
ครู คศ.3

นางสาวสุภาเพ็ญ ชาวสมุทร
ครู คศ.3

นางศิริพร สุยะวงค์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
ครู คศ.3

นางมนทกานต์ วิญญายงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร ทวีกุลพัฒน์
ครูอัตราจ้าง