ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวสุ อินตะนัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู คศ.4

นายธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
ครู คศ.3

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สระทองอ้อม
ครู คศ.2

นางสาวปัทมภรณ์ แสงเลข
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ พิกุลศรี
ครู คศ.1