ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สระทองอ้อม
ครู คศ.2

นางฐิติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
ครู คศ.3

นายวสุ อินต๊ะนัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปัทมภรณ์. แสงเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ. พิกุลศรี
ครูผู้ช่วย