ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางฐิติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมศักดิ์ ธรรมกีรติ
ครู คศ.3

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สระทองอ้อม
ครู คศ.2

นายวสุ อินตะนัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมภรณ์ แสงเลข
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ พิกุลศรี
ครูผู้ช่วย