ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ ลาภาอุตม์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งรัศมี ศิริกุล
ครู คศ.3

นางสาวธวัลรัตน์ ใบบัว
ครู คศ.2

นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา มาอ่วม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณพร แก้วซ้อน
ครูอัตราจ้าง