ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ ลาภาอุตม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งรัศมี ศิริกุล
ครู คศ.3

นางสาวธวัลรัตน์ ใบบัว
ครู คศ.2

นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา มาอ่วม
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรรณพร แก้วซ้อน
ครูอัตราจ้าง