ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ ลาภาอุตม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4