ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ ลาภาอุตม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธวัลรัตน์ ใบบัว
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งรัศมี ศิริกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ มะยา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา มาอ่วม
ครูอัตราจ้าง