ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนวลจันทร์ ลาภาอุตม์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวระวีวรรณ เชิดเกียรติกุล
ครู คศ.3

นางชนมน เรืองแจ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุญทิวา ธีระนังสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางดุสิตา ขวัญเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4