ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชานนท์ จารุโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาต เจือจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

เกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.2

นายประยูร. จันวงษา
ครูผู้ช่วย

นายพิทักษ์ พาที
ครูอัตราจ้าง

นายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาววลีพร พันธุ์ตุล
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล กันเขตวิทย์
ครูอัตราจ้าง