ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชานนท์ จารุโรจน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาต เจือจันทร์
ครู คศ.3

นายเกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.3

นายประยูร จันวงษา
ครู คศ.1

นางสาววลีพร พันธุ์ตุล
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล กันเขตวิทย์
ครูอัตราจ้าง

นายวัชรพงษ์ สอนสกุล
ครูอัตราจ้าง