ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชานนท์ จารุโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาต เจือจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

เกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.3

นายประยูร. จันวงษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเศรษฐวุฒิ แสวงโคตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาววลีพร พันธุ์ตุล
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล กันเขตวิทย์
ครูอัตราจ้าง