ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากรครู
ข้อมูลบุคลากรครู


อันดับ
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
คศ.1
4
14
18
คศ.2
7
18
25
คศ.3
1
24
25
คศ.4
-
-
-
คศ.5
-
-
-
ครูผู้ช่วย
-
-
-
ไม่ระบุ
-
9
9
รวมทั้งสิ้น
12
65
77

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.62 KB