ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน
ข้อมูลบุคลากรสนับสนุน
ประเภท จำนวน
ชาย หญิง รวม
ผู้ช่วยครู 2 2 4
นักการภารโรง 4 0 4
พนักงานจ้างตามภารกิจ 0 6 6
รวมทั้งสิ้น 6 8 14
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.8 KB