ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดิถดนัย พลีพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม. 2561 - 30 เมษายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ อำไพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๗๕ - ๑๔ มกราคม ๒๔๙๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน ศรีชลายนต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มกราคม ๒๔๙๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๐๔
ชื่อ-นามสกุล : นายเย็น เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร จันทร์เทียน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๒
ชื่อ-นามสกุล : นายเย็น เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศร จันทร์เทียน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ทองปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔- ๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายนวสุ ภู่ไพจิตรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ - 30 กันยายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำฝน กุลชุตินธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2558-16 พฤษภาคม 2559