ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

วิชาการก้าวหน้า   พัฒนาคุณธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา

ภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่สากล