ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนทจร ธีรปัญญาภรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุจิกร บุญไทย
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ครู คศ.3

นางวงเดือน สืบแสง
ครู คศ.3

นายภูริชญ์ อัคราช
ครูผู้ช่วย