ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนทจร ธีรปัญญาภรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรุจิกร บุญไทย
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมบูรณ์ สุขเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายภูริช อัคราช
ครูผู้ช่วย

พีระพล พรานกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1