ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรุณ ธรรมกีรติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางยุพิน นามจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นายวีนัส มหานิล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอารีรัตน์ ผึ่งผดุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมพนิตพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววราภรณ์ ธนิทธิพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวบุษยาการณ์ สีแดด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางทิวาพร จันทะพินิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวมายริน แดงสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวปิยนุช จันทรขจร
ครูอัตราจ้าง