ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรุณ ธรรมกีรติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางยุพิน นามจิต
ครู คศ.3

นายวีนัส มหานิล
ครู คศ.2

นางอารีรัตน์ ผึ่งผดุง
ครู คศ.3

นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมพนิตพงศ์
ครู คศ.3

นางสาววราภรณ์ ธนิทธิพันธุ์
ครู คศ.2

นางทิวาพร จันทะพินิจ
ครู คศ.2

นางสาวบุษยาการณ์ สีแดด
ครู คศ.1

นางสาวมายริน แดงสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช จันทรขจร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุปผา สะอาด
ครูอัตราจ้าง

นางนิตยา เชิดชู
ครูอัตราจ้าง