ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธรรมศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมบูรณ์ สุขเมือง
ครู คศ.1

นายเกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.3