ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.3