ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสมบูรณ์ สุขเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเกียรติรัตน์ ชาวเมือง
ครู คศ.2