ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางขวัญทิภา ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวธวัลรัตน์ ใบบัว
ครู คศ.2