ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน


     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เกิดขึ้นมาจากนโยบายของคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา ให้มีการรวมโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา กับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา เข้าด้วยกันเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 จึงขอกล่าวแนะนำประวัติของโรงเรียนให้ทราบถึงความเป็นมาเบื้องต้น

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ 1 กันยายน 2465 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชาเป็นที่เรียนชั่วคราว จนถึงปลายปี พ.ศ. 2475  โดยมีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่
     พ.ศ. 2472 ขุนไตรกิตติยานุกูล เป็นนายอำเภอศรีราชา ร่วมกับนายสนิท อนันตสมบูรณ์ธรรมการอำเภอดำริก่อนสร้างอาคารเรียนถาวรและมีพื้นที่ของโรงเรียนโดยเฉพาะขึ้นมา นายเจริญ อำไพ ครูใหญ่ร่วมกับคณะครูจึงอุทิศเงินค่าสอนจำนวน 1,729.35 บาท เป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียน
     พ.ศ. 2474 ขุนไตรกิตติยานุกูล นายอำเภอศรีราชา ได้ร่วมกับคณะละครสุภาพสตรีศรีราชา จัดละครการกุศลหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน ร่วมกับเงินภาษีการศึกษาและกระทรวงธรรมการสมทบทุน รวม 7,037.75 บาท โดยมีขุนจักกะพากพาณิชกิจ บริจาคที่ดิน 11 ไร่ 75 ตารางวา เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนโดยใช้ชื่อว่า "ศรีราชาชนประสิทธิ์" ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าโรงเรียน "ตะกาด" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     1 เมษายน 2506 ได้โอนโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลภายใต้ชื่อ  "โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา"  
      พ.ศ.  2544   โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาก่อตั้งตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมือง  ศรีราชา  นำโดยนายกฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่  มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำให้การศึกษาเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้น  ประกอบกับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา  กับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา  อยู่บริเวณติดกัน  เห็นสมควรให้มีการรวมกันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2544
      ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาได้เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น