ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1.  พัฒนางานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
          2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และระบบงาน
          3.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้
          4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
          5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          6.  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
          7.  ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี - นาฎศิลป์ และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาสู่กากล
          8.  พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ