ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชุมพล ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่พันตรีสถาพร แจ้งจำรัส
ครู คศ.4

ดร.วารุณี วรศักดิ์เสนีย์
ครู คศ.3

นางพจนา ขำปู่
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา ภู่เงิน
ครู คศ.1

นายชาญชัย ยลสุข
ครูอัตราจ้าง

นายเชาวลิต บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชวรรณ สุดประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง