ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชุมพล ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพจนา ขำปู่
ครู คศ.2

ดร.วารุณี วรศักดิ์เสนีย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุนิสา ภู่เงิน
ครู คศ.1