ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่พันตรีสถาพร แจ้งจำรัส
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ดร.วารุณี วรศักดิ์เสนีย์
ครู คศ.3

นางพจนา ขำปู่
ครู คศ.2

นายชุมพล ศรีพฤกษ์ภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา ภู่เงิน
ครู คศ.1

นายชาญชัย ยลสุข
ครูอัตราจ้าง

นายเชาวลิต บุญจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชวรรณ สุดประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง