ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมะลิวรรณ วงษ์ประยูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเยาวเรศ อุทัย
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ ชมรัตน์
ครู คศ.3

นางสร้อยสุดา สุทธิสา
ครู คศ.3

นางสาวสายชล แซ่จิว
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ แดงสมสุขเจริญ
ครู คศ.2

นางสมพร เหง้าปูน
ครู คศ.1

นางสาวภัศศริณย์ สงวนศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาสินี ตลับทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาวิการ์ เจ๊ะหมัด
ครูอัตราจ้าง