ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมพร เหง้าปูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมะลิวรรณ วงษ์ประยูร
ครู คศ.3

นางสาวเยาวเรศ อุทัย
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ ชมรัตน์
ครู คศ.3

นางสร้อยสุดา สุทธิสา
ครู คศ.3

นางสาวสายชล แซ่จิว
ครู คศ.3

นางกนกวรรณ แดงสมสุขเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวภัศศริณย์ สงวนศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาวิการ์ เจ๊ะหมัด
ครูอัตราจ้าง