ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมะลิวรรณ วงษ์ประยูร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเยาวเรศ อุทัย
ครู คศ.3

นางสาววันเพ็ญ ชมรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสร้อยสุดา สุทธิสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวสายชล แซ่จิว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภัศศริณย์ สงวนศักดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางกนกวรรณ แดงสมสุขเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3