ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายคุณากร จงสดกมล
ครู คศ.3

นายพายุ สุทธิสา
ครู คศ.3

นางสาวพิมล วีระพงศ์พร
ครู คศ.2

นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค
ครู คศ.2

นางสาวศรีนภา อิ่มคง
ครูผู้ช่วย

นายพิสิษฐ์ จิณหล้า
ครูผู้ช่วย

นายพีระพล พรานกลาง
ครูผู้ช่วย