ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายคุณากร จงสดกมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพิมล วีระพงษ์พร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสมพร เหง้าปูน
ครู คศ.1

นางสาวศรีนภา อิ่มคง
ครูผู้ช่วย

นายพิสิษฐ์. จิณหล้า
ครูผู้ช่วย

นายพายุ สุทธิสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4