ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมล วีระพงศ์พร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคุณากร จงสดกมล
ครู คศ.3

นายพายุ สุทธิสา
ครู คศ.3

นางสาวศิราพร ทาประสิทธิ์
ครู คศ.3

นางนฤมล สุนทรพงษ์บุญนาค
ครู คศ.3

นางสาวศรีนภา อิ่มคง
ครู คศ.1

นายพิสิษฐ์ จิณหล้า
ครู คศ.1

นางสาวณัณรฎา จอมป้อ
ครู คศ.1

นายพีระพล พรานกลาง
ครู คศ.1