ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 (อาคารประดู่แดง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 10,995,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 (อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 8,037,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 7,280,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หลังคาเชื่อมอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 3,980,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 4,685,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงซอสพริก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 1,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..