ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถในวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 19) 28 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 16) 28 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 64) 17 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทีวีดิจิตอลสำหรับรับชมการเรียนการสอนออนไลน์ เริ่มออนแอร์18 พ.ค. 2563 (อ่าน 80) 16 พ.ค. 63
กำหนดการรับรายงานตัว /ชำระค่าใช้จ่าย /รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึก (อ่าน 105) 16 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เรื่องปิดสถานศึกษาและเลื่อนการรับสมัคร การรับผลการเรียนและรายงานต (อ่าน 471) 19 มี.ค. 63