ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งนภา พิมพ์นาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,15:53  อ่าน 338 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะงานประดิษฐ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,11:29  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสาร ในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สุยะวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,10:51  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร สุยะวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,10:49  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสือภาพร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน นามจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,11:57  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I)ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายชล แซ่จิว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2562,17:34  อ่าน 782 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายชล แซ่จิว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2562,17:34  อ่าน 772 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมล วีระพงศ์พร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:46  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนทจร ธีรปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:01  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สระทองอ้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,13:49  อ่าน 3290 ครั้ง
รายละเอียด..