ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน นามจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,11:43  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิกร บุญไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,14:35  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องซอสพริกศรีราชา เป็นมากกว่าที่คุณคิด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,14:09  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ร่วมใจสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “เห็ดมหัศจรรย์ สร้างสรรค์วิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,09:48  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาลิดา ยางงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,15:55  อ่าน 237 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางจิณารี ชมจินดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,10:13  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้เทคนิคการฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสร้อยสุดา สุทธิสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,13:51  อ่าน 715 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดชลบุรีท้องถิ่นบ้านเราเพื่อพัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,10:09  อ่าน 1572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเสริมสร้างการประสมคำและแจกลูกด้วยสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติรัตน์ เอื้อสกุลมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,10:04  อ่าน 548 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้ชุดการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางบุญทิวา ธีระนังสุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2559,15:13  อ่าน 1165 ครั้ง
รายละเอียด..