ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสือภาพร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของ เด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน นามจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2562,11:57  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ รูปแบบกลุ่มสืบสวนสอบสวน (G.I)ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายชล แซ่จิว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2562,17:34  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สนุกคิดพิชิตเศษส่วน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสายชล แซ่จิว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2562,17:34  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมล วีระพงศ์พร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:46  อ่าน 216 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนทจร ธีรปัญญาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,11:01  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง บุคคลสำคัญของชาติไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สระทองอ้อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,13:49  อ่าน 2909 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทักษะปฏิบัติของ Davies เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2013 เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิกร บุญไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,13:44  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือภาพและเกมการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางยุพิน นามจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,11:43  อ่าน 643 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิกร บุญไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,14:35  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องซอสพริกศรีราชา เป็นมากกว่าที่คุณคิด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,14:09  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..